* Ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και οι ρυθμίσεις του Ιστότοπου, καθώς, και όλα τα περιεχόμενα αυτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και εν γένει σχεδίων (περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων), μουσικής και ήχου, λογισμικού και υποκείμενου πηγαίου κώδικα (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών “applets” και δεσμών ενεργειών), αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, και προστατεύονται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, ενοικίαση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και εν γένει εκμετάλλευση του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του Ιστότοπου. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στις ιστοσελίδες του Ιστότοπου δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Το περιεχόμενο του ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ προστατεύται απο την ESTORYA SARL

 

* The design, presentation and configuration of the Website, as well as all of its contents, including all copyright, patents, trademarks, trade names and distinctive titles, logos, text, graphics, images, photographs and designs in general (including appearance and aesthetics and other visual or non-grammatical elements), music and sound, software and underlying source code (including applets and scripts), are and shall remain the property of the Company, whether registered or unregistered, and are protected by Greek, Community and international law. Any copying, analog/digital recording and mechanical reproduction, distribution, transfer, downloading, processing, renting, resale, creation of derivative works and general exploitation of the Website in any way whatsoever is prohibited without the prior written permission of the Company or any other legal owner of the aforementioned rights. It is also prohibited to mislead the public about the actual provider of the aforementioned content of the Website. The appearance of the aforementioned content on the web pages of the Website cannot in any way be construed as a transfer or assignment of a license or right to use any of the aforementioned elements. The content of the IKAROS SA website is protected by ESTORYA SARL