Κατασκευή μηχανοστασίου του ΟΣΕ στον Πειραιά

Construction of Railway engine in Piraeus